Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn in september 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71463542.

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door DigiBuilding. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte en opdrachtbevestiging overhandigd, zijn terug te vinden op www.digibuilding.online en worden op verzoek gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door DigiBuilding niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door DigiBuilding is bevestigd;
4. De gedrag – en beroepsregels van In balans maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de DigiBuilding ter kennis heeft gebracht en DigiBuilding alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. OFFERTE
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat DigiBuilding de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en/of de opdrachtmail met akkoord is geretourneerd, gaat DigiBuilding er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door DigiBuilding desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
3. In prijskranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden DigiBuilding niet. Is aan de wederpartij een monster, systeem, merk,  model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
4. DigiBuilding stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. DigiBuilding bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
c. Op basis van nacalculatie: Installatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie;
6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door DigiBuilding zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van DigiBuilding. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd in gebreke van een boete van EURO 5.000,00 per overtreding. Indien aan DigiBuilding naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door DigiBuilding gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden in gebreke van een boete van EURO 500,00 per dag;
7. Indien een opdracht uitblijft, heeft DigiBuilding het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat DigiBuilding de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van DigiBuilding en deze algemene voorwaarden;
2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door DigiBuilding bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door DigiBuilding als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. DigiBuilding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat DigiBuilding tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren);
b. toegang tot het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water, perslucht, water en andere voor de uitvoering benodigde faciliteiten, waaronder toiletten, schaftmogelijkheden, enzovoort;
e. de door DigiBuilding benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
f. tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:
g. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
2. DigiBuilding is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij DigiBuilding;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DigiBuilding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DigiBuilding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DigiBuilding zijn verstrekt, heeft DigiBuilding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
4. Wederpartij stelt DigiBuilding nauwkeurig op de hoogte van de eventuele Gemeentelijke voorwaarden van Bouw- en Woningtoezicht en onderhoudt gedurende de uitvoering van het werk de noodzakelijk contacten met de betreffende inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, het tijdig voor aanvang der werkzaamheden aangeven van op het te bewerken bouwdeel aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken;
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DigiBuilding de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
6. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING
1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde c.q.
overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij DigiBuilding schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit DigiBuilding kan worden toegerekend;
– wederpartij jegens DigiBuilding tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij DigiBuilding niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 6. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die DigiBuilding in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is DigiBuilding gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 7. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen (40% bij bestelling), eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur (60% bij levering) zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
3. Een rapportage wordt altijd op naam gesteld van de cliënt van de wederpartij. De wederpartij is – als opdrachtgever – gehouden de onderliggende kosten te voldoen;
4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is DigiBuilding alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
6. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
8. Alle door DigiBuilding gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

Artikel 8. ANNULERING
1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door DigiBuilding ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door DigiBuilding ten gevolge van de annulering geleden schade;
2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door DigiBuilding aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of diensten en/of verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. Alle door DigiBuilding geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van DigiBuilding totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht DigiBuilding zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
5. Voor het geval dat DigiBuilding haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DigiBuilding of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DigiBuilding zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;
6. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van DigiBuilding te leveren. Hij is eveneens verplicht DigiBuilding op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan DigiBuilding om dit pandrecht tot stand te brengen;
7. DigiBuilding behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde rapportages voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat DigiBuilding ter zake rechthebbende is;

Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE
1. DigiBuilding garandeert dat voor alle door DigiBuilding geleverde en door derden gefabriceerde zaken de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. DigiBuilding garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat DigiBuilding in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden;
3. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal DigiBuilding de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos (laten) herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van DigiBuilding;
4. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
5. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan DigiBuilding. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DigiBuilding in staat is adequaat te reageren. DigiBuilding zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
6. Indien een klacht gegrond is, zal DigiBuilding de werkzaamheden alsnog verrichten / goederen alsnog leveren, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden / levering goederen, niet meer mogelijk of zinvol is, zal DigiBuilding te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten / goederen leveren, dan wel een prijsreductie verlenen;
8. Reclame is niet mogelijk indien:
– Klimaatsystemen worden tijdens de installatie standaard ingesteld op het te verwachten klimaat in een bepaald seizoen. Het opnieuw instellen omdat een seizoen langer of korter duurt of warmer of kouder is dan normaal, valt niet onder reclame;
– de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde goederen voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van DigiBuilding;
– onvoldoende reiniging, waardoor verstopping door vuil kan ontstaan waardoor installatie niet meer functioneert;
– een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
– een abnormale fysieke of elektrische belasting;
– wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;
– invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
– slijtage ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;
– redelijkerwijs onmogelijkheid van herstel van de installatie bij onvoldoende capaciteit voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt;
– wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens DigiBuilding (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. DigiBuilding is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden.
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
DigiBuilding hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim.
2. Voorts is DigiBuilding bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DigiBuilding op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DigiBuilding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. DigiBuilding behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG
1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
2. Bij aflevering dienen de goederen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan DigiBuilding in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING
1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van DigiBuilding en strekt ertoe, te constateren of DigiBuilding aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan DigiBuilding binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij het opleveringscertificaat te ondertekenen;
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
1. DigiBuilding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
2. DigiBuilding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van DigiBuilding voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van DigiBuilding in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van DigiBuilding om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming DigiBuilding daarvan niet schriftelijk in kennis stelt.
5. Wederpartij dient DigiBuilding altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
6. DigiBuilding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 15. OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DigiBuilding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DigiBuilding niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DigiBuilding worden daaronder begrepen;
3. DigiBuilding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DigiBuilding haar verplichtingen had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zover DigiBuilding ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DigiBuilding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. DigiBuilding ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. DigiBuilding bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
4. DigiBuilding verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die DigiBuilding wettelijk verplicht is te bewaren. DigiBuilding is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door DigiBuilding wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. DigiBuilding is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van DigiBuilding. DigiBuilding mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van DigiBuilding is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens DigiBuilding moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DigiBuilding is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en DigiBuilding gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. Deze voorwaarden zijn in september 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;